Oksjoni tingimused

Viimati muudetud 29.01.2024

1. Eesti Erametsa Grupp OÜ korraldab Keskkonna Haldajana ja Oksjonikorraldajana Kinnisasja või Raieõiguse müügi Enampakkumise korras, vastavalt käesolevatele Tingimustele.
2. Eesti Erametsa Grupp OÜ esindab raieõiguse või Kinnisasja Omanikku või Omanikke Müüja(te) Maaklerina. Vara (Müügiüksuse/Oksjonieseme) Omanik või Omanike seaduslik esindaja sõlmib Eesti Erametsa Grupp OÜ-ga Maaklerlepingu.
3. Eesti Erametsa Grupp OÜ avaldab Keskkonnas Enampakkumise ja kutsub osalema ning esitama Pakkumine Oksjonieseme ostust huvitatud eraisikutel ja ettevõttetel.
4. Enampakkumisele määratakse Alghind.
5. Enampakkumise määratakse Tähtaeg Pakkumise esitamiseks.
6. Enampakkumise läbiviimiseks luuakse unikaalne e-posti aadress.
7. Pakkumised avatakse 1 tööpäeva jooksul, peale Enampakkumise Pakkumiste esitamise tähtaega.
8. Pakkumise tulemused kinnitatakse parima rahalise summa pakkuja kasuks – Juhul kui Parima pakkumise teinud Enampakkuja on sõlminud Eesti Erametsa Grupp OÜ-ga Koostöölepingu, kinnitatakse tulemused ilma tagatisrahata. Juhul, kui Parima pakkumise teinud Enampakkujal Koostöölepingut sõlmitud ei ole, on Enampakkujal kohustus tasuda tagatisraha 3% pakutud summast 24h jooksul.
9. Enampakkumise võidab suurima maksumusega (summa eurodes) Pakkumise esitanud Pakkuja.
10. Alla alghinna pakkumised on lubatud, kuid nende aktsepteerimine ja alla alghinna tehtud pakkumise vastu võtmine on Müüja otsustada. Müüja nõusolekul loetakse alla Alghinna tehtud pakkumine nõuetekohaseks ja müügiprotsess jätkub samadel tingimustel.
11. Enampakkumisel osalemiseks peab enampakkuja esitama Enampakkumise tähtajaks nõuetekohase Enampakkumisel osalemise taotluse.
12. Enampakkumise osalemise taotlusega esitatud Pakkumine on Enampakkujale siduv (ka alla Alghinna tehtud pakkumine).
13. Võrdsete Pakkumiste korral loetakse paremaks pakkumiseks ajaliselt varem esitatud Pakkumine.
14. Enampakkumine loetakse edukaks, kui on laekunud vähemalt üks Pakkumine, mis on võrdne või suurem kui Alghind.
15. Enampakkumine loetakse ebaõnnestunuks, kui ei ole laekunud ühtegi Pakkumist, mis oleks võrdne või suurem Alghinnast ning Müügieseme omanik ei ole nõus vastu võtma Alghinnast madalamat Pakkumist kolme tööpäeva jooksul Enampakkumise tähtajast.
16. Pakkumised on konfidentsiaalsed. Enampakkumise tulemuste kohta koostatakse protokoll. Omanikule ja parima pakkumise teinud Enampakkujale saadetakse teavitused Enampakkumise tulemuste kinnitamisega samal päeval. Ostu-müügi tehing notaris vormistatakse 30-päeva jooksul Enampakkumise tulemuste kinnitamisest.
17. Pakkumise esitamine on osalemistasuta ja tagatisrahata. Tagatisraha maksmise kohustus on Enampakkujal, kes on Enampakkumise tähtajaks teinud parima pakkumise, kuid ei ole sõlminud Eesti Erametsa Grupp OÜ-ga Koostöölepingut. Koostöölepinguta Enampakkuja pakkumine kinnitatakse peale tagatisraha laekumist.
18. Enampakkujal on õigus Oksjoniesemega tutvuda.
19. Pakkumisest taganemist loetakse Lepingu rikkumiseks ja sellega kaasneb leppetrahv 6% (esitatud Pakkumisest), mis tuleb tasuda 14-päeva jooksul nõude alusel. Tasumisega viivitamisel lisandub nõudele kokkuleppeline viivis 0,5% päevas. 100 päeva tähtaja ületanud nõuded loovutatakse inkassofirmale ja nõudele lisanduvad inkassofirma sissenõudmise kulud. Pakkumisest taganemiseks loetakse mh notariaalse lepingu sõlmimisest keeldumist ja kokkulepitud ajaks notari tehingule mitte ilmumist.
20. Pakkumise esitamisega kinnitab Pakkuja, et on valmis kinnisasja müügilepingu sõlmimiseks 30 kalendripäeva jooksul (Enampakkumise tähtajast) pakkumises toodud tingimusel.
21. Pakkumise esitamisega kinnitab Enampakkuja, et on Müügiüksuse/Kinnisasja üle vaadanud ja seisukorrast teadlik ja nõus Kinnisasja omandama seisundis, millises see Pakkumise tegemise hetkel on.
22. Edukalt lõppenud enampakkumise järgselt korraldab Eesti Erametsa Grupp OÜ notariaalse müügilepingu sõlmimist ja selleks sobiva aja broneerimist. Notariaalne müügileping sõlmitakse pooltele sobival ajal, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul pärast enampakkumise lõppemist.
23. Enampakkumise võitja tasub Pakkumises märgitud summa notari deposiitarvele ja müügihind kantakse sealt üle omaniku arvelduskontole kinnisasja omandiõiguse üleminekul. Kinnisasja üleandmine toimub hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul müügilepingu sõlmimisest.
24. Tehingu kulud jagunevad: hüpoteegi kustutamise ja kinnisasja kaasomandi lõpetamisega seotud kulud tasub Omanik/Müüja ja kinnisasja ühendamise ja jagamise ning muud müügitehinguks vajalikud kulud – müügitehingu notaritasud ning riigilõivud tasuvad Ostja ja Omanik/Müüja võrdselt (jagavad need kulud pooleks, Ostja tasub 50% ja Müüja 50%). Omanik/Müüja tasub samuti kinnistuga seotud võlad ja müügitehingu sõlmimise ajaks tasumisele kuuluvad maksud.
25. Pakkumise esitamisega nõustub Enampakkuja enampakkumise korraldaja Eesti Erametsa Grupp OÜ Oksjoni tingimustega.

Enampakkumisel osalemise tingimused

Selleks, et enampakkumisest osa võtta, tuleb teil laadida alla Taotlus Enampakkumisel osalemiseks ning see oma andmete- ja pakkumise suurusega täita. Seejärel tuleb teil dokument digiallkirjastada ning saata unikaalsele meiliaadressile, mis on näidatud Enampakkumise lehel

Enampakkumisel osalemiseks peab Enampakkuja eistama Enampakkumise tähtajaks nõuetele vastava Taotluse Enampakkumisel osalemiseks 

Nõuetele vastab allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud Taotlus, kus on märgitud Pakkuja andmed:
Pakkuja nimi; Registrikood; KMKR nr; Aadress; Telefon; e-post; Esindaja; Pakkumise summa (numbrite ja sõnadega, eurodes)

Iga Müügiüksuse Enampakkumise eirtingimused on kirjeldatud Taotluses Enampakkumisel osalemiseks

Taotluses on kirjeldatud Müügiüksuse andmed: 
Kinnistu nr; Asukoht; Katastritunnus(ed); Katastriüksuse sihtotstarve/sihtotstarbed; Pindala; Hoonestus; Juurdepääsuinfo; Metsamajandamiskava; Metsateatis(ed); Olulised tingimused; Kitsendused ja Piirangud; Varjatud puudused; Hüpoteek

Kinnistute pindalaga üle 10 ha ostmiseks saavad pakkumisi esitada ainult äriühingud, kes esitavad tõendi (koopia) metsa- või põllumajandusega tegelemise kohta EMTA’lt. Eraisikutel ei ole tõendit vaja.

Kui äriühingu poolt esitatud pakkumisele kirjutab alla isik, kes ei ole Enampakkuja seaduslik esindaja, lisatakse pakkumisele digitaalne või notariaalne volikiri seaduslikult esindajalt.

Kinnitu oksjonile lisamiseks andke enda soovist teada info@rhn.ee

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”